วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดทำประมาณการทางการเงิน

0 ความคิดเห็น

คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดทำประมาณการทางการเงินอย่างง่าย

โปรแกรม Cash Flow Simple V2.01

ภาพรวม
เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน สินเชื่อ สำหรับกิจการใหม่ (New Enterprise) หรือลงทุนในสินค้าตัวใหม่ (New Product)
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) และรายกลาง (Medium)
เหมาะสำหรับกิจการพาณิชยกรรม/ซื้อมาขายไป (Trading) และบริการ (Service) เป็นหลัก รวมทั้งกิจการผลิต/อุตสาหกรรม (Manufacturing) ที่มีโครงสร้างกิจการไม่ซ้ำซ้อน
ใช้งานโดยใช้รายได้รวม-ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งเป็นภาพรวมของกิจการ เพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปศึกษาและขยายผลต่อได้
สามารถนำแบบฟอร์มนี้ไปใช้ร่วมกับ "แผนธุรกิจเพื่อขอกู้ธนาคาร" ด้วย
ผลการจัดทำตามแบบฟอร์มจะเป็นไปตามค่าทางการเงินที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อต้องการ เมื่อใส่ค่าครบตัวตามข้อสมมติ (Assumptions) ได้แก่
ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) ให้ค่าอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR)
วงเงินสินเชื่อที่เป็นไปได้ โดยเราได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนไว้ที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) = 2.00 ต่อ 1.00 ไว้แต่ (แต่สามารถปรับได้ตามต้องการ)
จุดคุ้มทุน (Break Even Point) ประเภทต่างๆ ได้แก่
จุดคุ้มทุน สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา) ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย
จุดคุ้มทุน สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา) และดอกเบี้ยจ่าย
จุดคุ้มทุน สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อมราคา) รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย
จุดคุ้มทุนเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย
การวิเคราะห์ผลการลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิ (Net Free Cash Flow)
กระแสเงินสดสุทธิตามมูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value: NPV)
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) ของเงินลงทุนในโครงการ

วิธีการใช้งาน
การกรอกข้อมูล
ให้กรอกข้อมูลกิจการในแผ่นงาน (Sheet) ชื่อ Assumption
ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในช่อง (Cell) พื้นสีเขียวอ่อน
หากต้องการกรอกข้อมูลละเอียดกว่าที่มีใน Sheet ให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 02 265 4594
ผลที่ได้รับ (Output)
ผลที่ได้รับได้แก่

ผล    ชื่อแผ่นงาน (Sheet)    คำอธิบาย
งบการเงิน
แหล่งที่มาใช้ไปของเงินทุน   
Source & Use
งบกำไรขาดทุน    Income Statement   
งบดุล    Balance Sheet   
งบกระแสเงินสด – วิธีทางตรง    Cash Flow - Direct
งบกระแสเงินสด – วิธีทางอ้อม    Cash Flow - Indirect   
ผลวิเคราะห์
ความสามารถในการชำระหนี้   
Financial Leverage   
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน    Break Even Point Analysis   
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน    Working Capital   
การวิเคราะห์เงินลงทุน    Capital Budgeting   

แผ่นงานอื่นๆ ใช้เป็นตัวช่วยคำนวณในโปรแกรมนี้ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ (Print) ก็ได้


คัดลอกมาจาก smebank ครับ ไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่เว็บเอสเอ็มอีแบงค์ คลิกด้านล่างครับ


Read more...